Forskrift for å begrense spredning av CWD blant hjortedyr

Landbruks og matdepartementet har den 12.Juli fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

Hovedinnhold i forskrifta:

  • Forbud mot utførsel av levende hjortedyr i Norge
  • Krav om tillatelse av flytting av hjortedyr mellom fylker
  • Forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD
  • forbud mot å legge ut fôr og slikkestein til hjortedyr
  • Utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører
  • Gjelder frem til årsskiftet 2016/2017
  • Noen unntak gjøres fra de overnevnte knyttet til tamrein

Vi gjør oppmerksom på at forskrifta medfører forbud mot all utlegging av fôr til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr. Dette inkluderer ordinære viltfôringer. Forbudet gjelder også saltslikkesteiner. Forskriften omfatter ikke saltslikkesteiner som er utsatt før forskriftens ikrafttredelse (12.Juli 2016).

Forskriften trer ikraft umiddelbart og gjelder frem til 1. Januar 2017

Forskriften finner du i sin helhet her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidige-tiltak-for-a-begrense-spredning-av-chronic-wasting-disease-cwd/id2507792/

For mer informasjon, se Mattilsynet